Český výrobce kvalitních snímačů

Reklamační řád

Reklamační řád firmy KOTLÍN senzory, s.r.o. vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Prodávající poskytuje záruku na své výrobky 24 měsíců. Počátkem záruční doby se rozumí den, kdy je zboží odesláno od prodávajícího, nezávisle na tom, kdo zajišťuje dopravu.

Souhlas s reklamačním řádem
Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje kupující převzetím zboží. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště, nebo osobně na provozovně.

Povinnost kontroly
Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, není-li nikterak viditelně poškozen nebo poničen přepravní obal. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme kupující zásilku a neprodleně kontaktuje prodávajícího. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl dodacím listem (fakturou – daňovým dokladem) a skutečně dodaným zbožím, je povinen ihned informovat prodávajícího, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Do záruční opravy bude přijato pouze kompletní zboží

Reklamace zboží může být uplatněna pouze na adrese prodávajícího:
KOTLÍN senzory, s.r.o.
Ke Křížku 791
272 03 Kladno
Tel.: +420 312 285 310

Kontaktní osoba pověřená vyřízením reklamací:
p. Zdeněk Kotlín
Tel.: +420 603 167 968
E-mail: kotlin@kotlin.cz

Kupující musí při reklamaci předložit fakturu, která je současně záručním listem. Zjištěné nedostatky musí kupující oznámit písemně.

V případě oprávněné reklamace v záruční době bude zboží prodávajícím nahrazeno. Za škody vzniklé neodborným použitím nebo zabudováním nebere prodávající zodpovědnost.

Prodávající neručí za údaje v katalogu, internetu, časopisu, propagačním materiálu nebo ústních informací.

Do záruční opravy nebude přijato zejména zboží:

  • poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné
  • s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
  • mechanicky poškozené
  • bez doložení původu nákupu
  • poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
  • zboží poškozené neodborným servisním zásahem

Zboží k reklamaci musí být kupujícím doručeno kompletní, dále vyčištěné, suché a hygienicky nezávadné. Pokud bude k reklamaci předloženo zboží v hygienicky nepřijatelném stavu (špinavé, mokré, plesnivé atd.), bude reklamace vyřešena ihned zamítnutím.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, poškozením elektrostatickým nábojem a použitím nebo instalací v rozporu s uživatelskou dokumentací či státem udaných síťových podmínek.

Záruka zaniká okamžitě, pokud prodávající písemně nesouhlasí s tím, aby kupující sám či třetí osoba měnila cokoliv na zboží.

Náklady na dopravu
Náklady na dopravu reklamace do sídla společnosti KOTLÍN senzory, s.r.o. nese kupující, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme zásilku pojistit. Společnost KOTLÍN senzory, s.r.o. vyřídí Vaši reklamaci nejpozději do 30 dnů. 

Čekejte prosím...
cross
xx
Uživatelský panel