Český výrobce kvalitních snímačů

Obchodní podmínky

1.       Základní ustanovení 

1.1    
Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při dodávkách zboží (dále jen „zboží“) firmou KOTLÍN senzory, s.r.o. se sídlem Ke Křížku 791, 272 03, Kladno, IČO 48950033, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 29034, (dále jen „prodávající“) na straně jedné a kupujícím na straně druhé a jsou závazné pro veškerý obchodní styk.

1.2    
Tyto obchodní podmínky se uzavírají v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.

1.3    
Tyto obchodní podmínky platí i pro nákup prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“).

1.4    
Veškeré smluvní vztahy se uzavírají v souladu s právním řádem České republiky. Případné další dohody, změny a dodatky musí mít písemnou formu a musí být potvrzeny oběma stranami.

1.5    
Vytvořením objednávky v e-shopu kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí.

1.6    
Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či doplnit znění těchto obchodních podmínek.

1.7    
Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 4. 2019.

 

2.       Nabídka, cena a uzavření obchodu

2.1    
Katalogy a ceníky vydávané prodávajícím, jakož i informace ústní, telefonické či informace získané na internetu vztahující se k cenám zboží, jsou ceny informativní.

2.2    
Ceny nabídek od prodávajícího jsou smluvní a jejich platnost je 30 dní od data vystavení, pokud není určeno jinak.

2.3    
Ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách bez DPH. Náklady na dopravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu nejsou zahrnuty v ceně zboží a budou odběrateli účtovány samostatně. Obaly jsou nevratné.

2.4    
Kupní smlouva (dále jen objednávka) nabývá platnosti teprve tehdy, když prodávající obdrží  objednávku od kupujícího a tuto objednávku prodávající písemně potvrdí. Pro objednání zboží přes e-shop vyplní kupující objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje informace o objednávaném zboží, jeho označení, popis, cenu zboží, způsob dopravy a její cenu, způsob platby.

2.5    
Za identifikační údaje kupujícího se považují jméno a příjmení/název společnosti, IČO, adresa/sídlo společnosti, dodací adresa, e-mailová adresa, kontaktní telefon.

2.6    
Dodatečné změny v objednávce jsou možné jen po dohodě s prodávajícím.

2.7    
Chybně objednané zboží je nevratné.

2.8    
Veškeré nabídky a projektové doklady se bez souhlasu prodávajícího nesmí kopírovat či jinou formou předávat na třetího.

 

3.       Práva a povinnosti smluvních stran

3.1    
Prodávající je povinen na základě uzavření kupní smlouvy zaslat kupujícímu objednané zboží a kupující je povinen za toto zboží zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu.

3.2    
Kupující je povinen převzít objednané a dodané zboží v souladu s těmito obchodními podmínkami.

3.3    
Kupující bere na vědomí, že nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením kupní ceny zboží.

 

4.       Dodací podmínky

4.1    
Termín dodání zboží je uveden na potvrzené objednávce. Prodávající může ve výjimečných případech termín prodloužit, musí však tuto změnu neprodleně ohlásit kupujícímu.

4.2   
Dodání zboží se uskutečňuje vydáním zboží kupujícímu ve výdejním místě prodávajícího, předáním zboží pracovníkem prodávajícího kupujícímu, nebo předáním smluvní přepravní společnosti k přepravě pro kupujícího a to v nejlepším úmyslu a  na náklady a nebezpečí kupujícího.

4.3    
Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit podpisem na dodacím listě. Zjistí-li kupující rozpor mezi údaji uvedenými v dodacím listě, faktuře nebo zjistí-li poškození zboží vlivem transportu či jeho zjevné poškození, je povinen tuto skutečnost neprodleně hlásit prodávajícímu a písemně reklamovat nejpozději do 5 pracovních dnů od předání zboží. Pozdější reklamace tohoto druhu nebudou prodávajícím uznány.

4.4    
Prodávající může dodat a fakturovat dílčí dodávky nebo roční dodávky. Dodávky zboží u ročních objednávek je kupující povinen písemně objednat 1 měsíc předem. 

4.5    
Prodávající nenese odpovědnost za nedodání zboží či prodloužení dodací lhůty, které bylo zapříčiněno v důsledku válečných konfliktů, vypuknutí nebo hrozby války, občanských nepokojů, stávky, výluky, sporu, právních předpisů nebo nařízení, úmyslného poškození, nedostupnosti dopravy, nebo přírodních příčin, jako jsou ale ne výlučně, vyšší moc, zemětřesení, povodně nebo bouře, požáry či nehody nebo krádeže, nebo jakékoliv jiné události mimo kontrolu prodávajícího.

 

5.       Odstoupení od objednávek

5.1    
Prodávající má právo odstoupit od objednávky:
a) pokud má pochybnosti o platebních schopnostech kupujícího,
b) pokud je dodavatel  v prodlení s dodávkou zboží déle než 6 měsíců.

5.2    
Kupující může odstoupit od objednávky, pokud nejsou dodrženy dodací podmínky, viz bod b).

5.3    
Odstoupení od objednávky je nutno ohlásit doporučeným dopisem.

 

6.       Platební podmínky

6.1    
Pokud není dohodnuto jinak, je splatnost faktur 14 dní po obdržení zboží. U zálohové  faktury je splatnost následující den po doručení této faktury.

6.2    
Kupující je povinen při platbě uvést variabilní symbol. Variabilním symbolem platby se rozumí číslo vystavené faktury.

6.3    
Platba je platná dnem, kdy s ní dodavatel může disponovat. Platí-li kupující kupní cenu prostřednictvím peněžního ústavu nebo provozovatele poštovních služeb, je závazek odběratele zaplatit kupní cenu splněn dnem, kdy byla připsána částka na účet prodávajícího vedený u peněžního ústavu nebo vyplacená prodávajícímu v hotovosti.

6.4    
Pokud je kupující  v prodlení se zaplacením kupní ceny, může prodávající:
a) ostatní dodávky pozastavit,
b) požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení a dále má nárok na úhradu nákladů spojených s vymáháním dluhu.

6.5    
Náklady na upomínky a právní porady související s tímto obchodním případem budou vyfakturovány samostatně.

6.6    
Kupující nabývá vlastnického práva k dodanému zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. 

 

7.       Záruka, reklamace

7.1    
Prodávající poskytuje záruku na své výrobky 24 měsíců. Počátkem záruční doby se rozumí den, kdy je zboží odesláno od prodávajícího, nezávisle na tom, kdo zajišťuje dopravu.

7.2    
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, poškozením elektrostatickým nábojem a použitím nebo instalací v rozporu s uživatelskou dokumentací či státem udaných síťových podmínek.

7.3    
Záruka zaniká okamžitě, pokud prodávající písemně nesouhlasí s tím, aby kupující sám či třetí osoba měnila cokoliv na zboží.

7.4    
Kupující musí při reklamaci předložit fakturu, která je současně záručním listem. Zjištěné nedostatky musí kupující oznámit písemně.

7.5    
Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese kupující.

7.6    
Zboží k reklamaci musí být kupujícím doručeno kompletní, dále vyčištěné, suché a hygienicky nezávadné. Pokud bude k reklamaci předloženo zboží v hygienicky nepřijatelném stavu (špinavé, mokré, plesnivé atd.), bude reklamace vyřešena ihned zamítnutím.

7.7    
V případě oprávněné reklamace v záruční době bude zboží prodávajícím nahrazeno. Za škody vzniklé neodborným použitím nebo zabudováním nebere prodávající zodpovědnost.

7.8    
Prodávající neručí za údaje v katalogu, internetu, časopisu, propagačním materiálu nebo ústních informací.

 

8.       Ochrana osobních údajů

8.1    
Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro obchodní účely prodávajícího.

8.2    
Kupující je povinen uvádět osobní údaje pravdivě a správně.

8.3    
Kupující je povinen v případě změny osobních údajů neprodleně informovat o této skutečnosti prodávajícího.

8.4    
Viz dokument Ochrana osobních údajů

 

9.       Závěrečná ustanovení

9.1    
Práva a povinnosti, jež neupravují tyto všeobecné obchodní podmínky, se řídí právním Řádem České republiky, zejména obchodním zákoníkem.

9.2    
Pro obchodní styk mezi firmou KOTLÍN senzory, s.r.o.  a kupujícím platí pouze podmínky firmy KOTLÍN senzory, s.r.o.. Tyto podmínky mají přednost před podmínkami kupujícího.

9.3    
Kontaktní údaje prodávajícího:

KOTLÍN senzory, s.r.o.
Ke Křížku 791
272 03 Kladno

Tel.: +420 312 285 310
Email: kotlin@kotlin.cz

 

Čekejte prosím...
cross
xx
Uživatelský panel