Technické údaje

Proudové výstupy Y1-Y16 (cca 15mA), odolné proti trvalému zkratu, mohou budit optočlen, tranzistor, vysokoimp. relé atd.
Aktuální stav každého výstupu je zobrazen na displeji centrální jednotky (CJ).
Systém je odolný vůči všem druhům zkratu i nesprávného připojení. Každý typ zkratu (Ucc-GND, Ucc-BUS, BUS-GND) je indikován na displeji CJ a zároveň ohlášen na proudových chybových výstupech E1-E3.
Lokalizace poškozeného snímače a výpadků komunikace s centrální jednotkou (např. pro uvolněné svorky apod.).
Nastavitelná programová filtrace přijatých dat (ve dvou stupních).
Paměť poslední přijaté hodnoty na výstupech při jakékoli kolizi či ztrátě komunikace (např. při přerušení kabelu) a ohlášení chyby na E1-E3.
Snímač č. 1 je navíc vybaven funkcí kontroly průchodnosti dat smyčkou (obvykle zvolen jako nejvzdálenější snímač od centrální jednotky).
Možnost zobrazení prezence připojených, ale neaktivovaných snímačů.
Možnost připojení buď klasických koncových snímačů nebo frekvenčních spínačů, vyhodnocujících přímo přítomnost či nepřítomnost otáčivého pohybu, případně libovolné vzájemné kombinace obou druhů.
Napájecí napětí pro snímače ovládané procesorem.
Možnost dálkového resetu a dalších speciálních funkcí.
Vedení orientační statistiky o zátěži vnějšího prostředí (čítač zachycených poruch od posledního spuštění nebo resetu).
Speciální program pro diagnostiku signálové odezvy každého snímače zvlášť.
Možnost vývoje dalších druhů adresovatelných senzorů, kompatibilních s centrální jednotkou, s odlišnou funkcí (např. časové prodloužení, zpožděný přítah atd.)

Chybová hlášení

Chybová hlášení jsou zobrazována na displeji a zároveň je chyba vyslána na tříbitový port E1, E2 a E3. Tyto výstupy jsou elektricky shodné s výstupy 1-16. 

ŽÁDNÝ SNÍMAČ – signalizuje, že nebyl nalezen ani jediný senzor. Toto hlášení používá jednak program prezence – pak jsou všechny výstupní LED na displeji zhasnuté, jednak hlavní program, který zároveň s tímto hlášením bliká s příslušnými LED na displeji, čímž oznamuje, se kterými snímači byla náhle přerušena komunikace (nejčastěji přerušení některé kabelové žíly).

CHYBA POČTU SNÍMAČŮ – je signalizována tehdy, změnil-li se náhle počet snímačů na lince. Na výstupech E1-E3 je navíc kódově rozlišeno, zda se jedná o ztrátu nebo přidání snímače (případně více snímačů).

Jednotka je z výroby nastavena na plný počet senzorů (16). Pro aktuální počet senzorů je nutné jednotku nastavit při prvním zapnutí a při změně počtu senzorů. Nastavení jednotky se provede stisknutím tlačítka Enter a současným připojením napájení 24V, tedy držet tlačítko Enter a připojit napájecí napětí 24V. Po nastavení se na displeji napíše zpráva „senzory uloženy“.

Nastavení jednotky je potřeba provést při každé změně počtu senzorů připojených k jednotce.

ZKRAT SBĚRNICE – výstupy E1-E3 opět rozlišují zkrat mezi BUS a oběma napájecími póly. Jestliže stav zablokování sběrnice trvá déle než 2s, změní se hlášení chyby na ZTRÁTA KOMUNIKACE.

ZKRAT NAPÁJENÍ – je hlášen, jestliže napájecí větví signálového kabelu projde proud větší než cca 150mA. V tomto případě přejde program do speciálního režimu, kdy procesor periodicky odpojuje a znovu připíná výkonový proudový zdroj, který napájí všechny snímače, výstupy 1-16 jsou drženy na poslední korektně přijaté hodnotě. Taktéž, pokud je zvolena třístavová indikace, je zobrazován poslední stav až do odeznění zkratu. Jakmile zkrat odezní, systém se okamžitě vrátí do původního stavu.

ZTRÁTA KOMUNIKACE – toto chybové hlášení znamená, že systém po dobu 2s nepřijal ani jednu korektní sadu dat.

PRIORITY CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ – jelikož je zobrazován a indikován zásadně jen jeden typ chyby, jsou chybová hlášení řazena podle její závažnosti. Nejvyšší priority má zkrat napájení, následují zkraty sběrnic a chyby počtu snímačů. Rovněž ztráta snímače má vyšší prioritu než snímač navíc.